услуги

Услуги в областта на информационните технологии, управлението на проекти, административното, стопанско и финансово управление. Правно консултиране. Анализ и разработка на нормативни и стратегически документи. Извършване на функционални анализи, бизнес анализи, моделиране, проектиране, специфициране, разработка, тестване, реинженеринг и оптимизиране на процеси и системи, разработване на технически задания и тръжни документации, изработване на референтни модели и архитектури, системна интеграция, поддръжка на хардуер и приложен/системен софтуер, електронно архивиране и дигитализиране, внедряване и поддръжка на продукти и свързаните с тези дейности обучения и сертификация в различни приложни областта и в областта на информационните технологии. Реализация на електронни и административни услуги, информационни системи и управленски системи.

ISO 9001:2015,
серт. № 36841/18/S
ISO/IEC 20000-1:2011,
серт. № ITSMS-77/18
ISO/IEC 27001:2013,
серт. № ITSMS-77/18