ЕС фондове

Проект BG16RFOP002-1.005-0137 „Разработване на иновативен облачно-базиран мултизонов професионален софтуер за енергиен одит в партньорство между „Риал Системс“ ООД и Технически университет-София“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Специфична цел 1.1. „Технологично развитие и иновации“, управлявана от Министерство на икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цели на проекта: Основна цел на проекта е разработването в сътрудничество с Технически университет-София на прототип на софтуерна продуктова иновация ICB Mz-Pro Energy Audit Software, представляваща иновативен облачно-базиран мултизонов професионален софтуер за извършване на енергиен одит, чрез която разработка да се постигне повишаване на иновационния капацитет на „Риал Системс“ ООД. Така дефинираната основна цел на проекта е в пълно съответствие и допринася за постигане целта на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, а именно – нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Специфичните цели, чрез които ще бъде постигната основната цел на проекта са:

– да се наемат необходимите експерти, със съответния релевантен опит и квалификация, за сформирането на изследователски екип-разработчици на прототипа на продуктовата иновация ICB Mz-Pro Energy Audit Software;

– да се извършат изследвания, изпитвания и измервания, необходими за разработването на прототипа на продуктовата иновация ICB Mz-Pro Energy Audit Software;

Бенефициент: „Риал Системс“ ООД
Партньор: Технически университет-София
Начало: 22.05.2018 г.
Край: 22.05.2020 г.